Cổng thông tin tra cứu kết quả tuyển sinh

Dữ liệu được cập nhật đến 20 giờ 30 phút, ngày 30/10/2021

Mời nhập Họ tên hoặc Số biên nhận hoặc số CMND để tra cứu ×
STT Họ tên Số Báo Danh/
Số biên nhận
Số CMND Ngày Sinh Giới Tính Tên Ngành Kết Quả