Cổng thông tin tra cứu kết quả tuyển sinh

Dữ liệu được cập nhật đến 13 giờ 33 phút, ngày 5/10/2020

Mời nhập Họ tên hoặc SBD/Số biên nhận hoặc số CMND để tra cứu ×
STT Họ tên Số Báo Danh/
Số biên nhận
Số CMND Ngày Sinh Giới Tính Tổng Điểm Tên Ngành Kết Quả